Nasz zespól

Partnerzy
JUDr. Zdeňka Friedelová
Mgr. Pavel Pěnkava
Mgr. Petr Štross
Mgr. Michal Mitura

Mecenas
Mgr. Ing. Marek Schindler
Mgr. Zuzana Růžičková

Aplikant mecenasa
Mgr. Jan Plinta
Mgr. Veronika Macků

Wszyscy nasi prawnicy mają bardzo dobrą znajomość podstawowych dziedzin prawa i są zdolni rozwiązywać sprawy prawne we wzajemnych powiązaniach. Z powodu nieustannych zmian legislatywy i potrzeby specjalizacji poszczególni członkowie zespołu adwokackiego zajmują się konkretną przez siebie wybraną dziedziną prawa. Korzystna jest możliwość wzajemnego zastępstwa poszczególnych prawników Kancelarii Adwokackiej i konsultacje bardziej złożonych spraw prawnych w zespole.

Mecenas JUDr. Zdeňka Friedelová

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, kierunek Prawo. W swej praktyce specjalizuje się w prawie spółek handlowych. Świadczy usługi prawne mające na celu założenie, zmiany i rozwiązanie w przeważnej mierze spółek kapitałowych, jak również zmiany form prawnych spółek. Podczas wykonywania swej praktyki adwokackiej brała udział w postępowaniach upadłościowych i dotyczących zawierania układów znaczących przedsiębiorstw regionalnych oraz przeprowadziła fuzje kilku spółek, w tym również z kapitałem zagranicznym.

Oprócz prawa spółek handlowych w zespole adwokackim zajmuje się przede wszystkim obligacyjnymi stosunkami handlowymi; ze względu na poprzedzającą praktykę prawną może w razie konieczności świadczyć usługi w zakresie prawa karnego.

Włada aktywnie językiem rosyjskim, pasywnie językiem angielskim.

E-mail: friedelova@fmp-advokati.cz

Z powrotem

Mecenas Mgr. Pavel Pěnkava

Ukończył studia średnie – kierunek handel zagraniczny a następnie uzyskał dyplom w zakresie Prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Jest członkiem Sekcji prawa UE, prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe Czeskiej Izby Adwokackiej. Jest członkiem ELAN – European Advokacy-Law Network i eksternistycznym współpracownikiem spółki D.A.S. – pojišťovna právní ochrany a.s. Doradca w sprawach inwestorów zagranicznych, prawa spółek handlowych, handlowego prawa obligacyjnego i sporów gospodarczych oraz postępowania arbitrażowego.

Aktualnie zajmuje się głównie doradztwem dla znaczących inwestorów zagranicznych działających na terenie Czeskiej Republiki, połączonych z inwestycją HYUNDAI Nošovice. Realizuje wejście podmiotów zagranicznych na rynek geologiczny i górniczy w CR. W przeszłości np. prowadził skutecznie postępowanie arbitrażowe dotyczące ochrony inwestycji zagranicznych w dziedzinie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie CR.

Włada aktywnie językiem angielskim, francuskim, polskim.

E-mail: penkava@fmp-advokati.cz

Z powrotem

Mecenas Mgr. Petr Štross

Petr Štross ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brno w roku 2008. W naszym biurze zajmuje sie zwłaszcza sprawami prawa handlowego zawierajacymy zakladanie, likwidacja i zmiany spólek. Takźe zajmuje sie on sprawamy upadlośći zawierejacymy oglośenia upadlośći przes dluźnika i wierzyciela. Takźe zajmuje sie on sprawamy prawa karnego i obligacyjnego.

Włada językiem angielskim, niemieckym

E-mail: stross@fmp-advokati.cz

Z powrotem

Mecenas Mgr. Michal Mitura

Michal Mitura ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brno w roku 2009. Po zakończeniu studiów pracował on jako aplikant mecenase w Brno. W naszym biurze zajmuje sie zwłaszcza sprawami prawa obligacyjnego i cywilnego.

Włada językiem angielskim

E-mail: mitura@fmp-advokati.cz

Z powrotem

Mecenas Mgr. Ing. Marek Schindler

W roku 1998 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Ekonomicznym Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, kierunek Finanse. W latach 1998 – 2003 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka, studia w zakresie Prawo zakończył z wyróżnieniem w roku 2003. Od roku 2003 jest zatrudniony w Kancelarii Adwokackiej Friedelová, Milatová, Pěnkava s.j. W roku 2006 został wpisany na Listę Adwokatów prowadzoną przez Czeską Izbę Adwokatów. Aktualnie działa w Kancelarii Adwokackiej na etacie pracownika.

Zajmuje się przede wszystkim prawem obligacyjnym cywilnym i handlowym.

Włada językiem angielskim.

E-mail: schindler@fmp-advokati.cz

Z powrotem

Mecenas Mgr. Zuzana Růžičková

W 2012 roku ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Palackého v Olomuncu. Następnie pracowala jako aplikant adwokacki w biurze adwokackim w Libercu. Od październiku 2012 pracuje w biurze adwokackim FMP. W 2016 roku zostala wpisana na liste adwokatów Czeskiej Izby Adwokackiej. Aktualnie pracuje ona jako zatrudniony adwokat biura adwokackiego FMP.

Podczas działalności adwokackiej Zuzana się zajmuje głównie obligacyjnymi stosunkami cywilnymi i handlowymi, prawem spółek handlowych, prawem nieruchomości i prawem pracy i prawem własności intelektualnej.

Zuzana włada aktywnie językiem angielskim, i pasywnie językiem francuskim i niemieckym

E-mail: ruzickova@fmp-advokati.cz

Z powrotem

Mecenas Mgr. Jan Plinta

Jan ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze kierunek Prawo i Doktryna prawna. Podczas programu Eramus+ spędził dwa semestry w Manchester Metropolitan Univerzity – Wydział Prawa i Handlu.

Podczas działalności adwokackiej Jan się zajmuje głównie obligacyjnymi stosunkami cywilnymi i handlowymi i postępowaniem cywilnym. Również zajmuje się prawem rodzinnym, prawem pracy i prawem własności intelektualnej.

Jan włada aktywnie językiem czeskim i angielskim.

E-mail: plinta@fmp-advokati.cz

Z powrotem

Aplikant adwokacki Mgr. Veronika Macků

Z powrotem