Náš tým

Partneři
JUDr. Zdeňka Friedelová
Mgr. Pavel Pěnkava
Mgr. Petr Štross
Mgr. Michal Mitura

Advokáti
Mgr. Ing. Marek Schindler
Mgr. Zuzana Růžičková
Mgr. Jan Plinta

Advokátní koncipienti
Mgr. Veronika Macků

Všichni naši právníci mají velmi dobré znalosti v základních oborech práva a jsou schopni řešit právní věci ve všech souvislostech. S ohledem na neustálé změny legislativy a nutnost specializace se však již nyní jednotliví členové advokátní kanceláře věnují ve větší míře vybranému oboru práva. Nespornou výhodou je zastupitelnost jednotlivých právníků v rámci advokátní kanceláře a možnost konzultovat složitější právní kauzy v týmu.

JUDr. Zdeňka Friedelová, advokát

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor právo. V rámci své praxe se specializuje především na právo obchodních společností. Poskytuje právní služby související jak se založením, změnou a zánikem převážně kapitálových společností, tak změnou právní formy společností. V rámci své advokátní praxe se aktivně účastnila procesu konkurzu a vyrovnání významných regionálních podniků a realizovala několik fúzí společností, a to i se zahraniční účastí.

Mimo práva obchodních společností se v rámci týmu advokátní kanceláře zabývá především obchodními závazkovými vztahy a s ohledem na předchozí právní praxi je schopna pro klienty poskytovat v případě nutnosti právní služby v oblasti trestního práva.

Jazykové znalosti : aktivně ruština, pasivně angličtina

E-mail: friedelova@fmp-advokati.cz

Zpět na seznam právníků

Mgr. Pavel Pěnkava, advokát

Absolvoval středoškolská studia v oboru zahraniční obchod a následně promoval v oboru právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je členem Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy České advokátní komory. Dále je členem ELAN – European Advokacy-Law Network a externím spolupracovníkem společnosti D.A.S. pojišťovna právní ochrany a.s. Ve své praxi se zaměřuje zejména na poradenství zahraničním investorům, právo obchodních společností, obchodní závazkové právo a obchodní spory a rozhodčí řízení.

V současnosti se věnuje zejména poradenství významným zahraničním investorům působícím na území ČR, a to i v souvislosti s investicí HYUNDAI Nošovice. Dále realizuje projekty vstupu zahraničních subjektů na geologický a horní trh v ČR. V minulosti např. úspěšně vedl rozhodčí řízení na ochranu zahraničních investic v oboru těžby ropy a zemního plynu na území ČR.

Jazykové znalosti : aktivně angličtina, francouzština, polština

E-mail: penkava@fmp-advokati.cz

Zpět na seznam právníků

Mgr. Petr Štross, advokát

V roce 2008 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a po studiu pracoval v advokátní kanceláři FMP advokátní kancelář v.o.s. jako advokátní koncipient. V roce 2012 se stal advokátem a rovněž společníkem advokátní kanceláře FMP advokátní kancelář v.o.s.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na trestní a obchodní právo. Věnuje se taktéž oblasti insolvenčního řízení, včetně přípravy dlužnických či věřitelských insolvenčních návrhů.

Jazykové znalosti : angličtina

E-mail: stross@fmp-advokati.cz

Zpět na seznam právníků

Mgr. Michal Mitura, advokát

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po studiích působil jako advokátní koncipient v brněnské advokátní kanceláři. Od roku 2010 pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři FMP advokátní kancelář v.o.s. a následně se v roce 2012 stal advokátem a rovněž společníkem advokátní kanceláře FMP advokátní kancelář v.o.s.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na obchodněprávní a občanskoprávní závazkové vztahy, právo obchodních společností a nemovitostní právo. Mezi jeho specializace patří rovněž civilní proces.

Jazykové znalosti : angličtina

E-mail: mitura@fmp-advokati.cz

Zpět na seznam právníků

Mgr. Ing. Marek Schindler, advokát

V roce 1998 ukončil s vyznamenáním studia na Ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské – Technické univerzitě Ostrava, a to v oboru Finance. V letech 1998 – 2003 studoval na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity, kdy studium v oboru Právo ukončil s vyznamenáním v roce 2003. Od roku 2003 je zaměstnán v advokátní kanceláři FMP advokátní kancelář v.o.s.. V roce 2006 byl zapsán do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. V současnosti působí v advokátní kanceláři jako zaměstnaný advokát.

Ve své právní praxi se zaměřuje především na závazkové právo v oblasti občanského a obchodního práva.

Jazykové znalosti : angličtina

E-mail: schindler@fmp-advokati.cz

Zpět na seznam právníků

Mgr. Zuzana Růžičková, advokát

V roce 2012 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a poté působila jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři se sídlem v Liberci. Od října roku 2012 je zaměstnána v advokátní kanceláři FMP advokátní kancelář v.o.s. V roce 2016 byla zapsána do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. V současnosti působí v advokátní kanceláři jako zaměstnaný advokát.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na obchodněprávní a občanskoprávní závazkové vztahy, právo obchodních společností, nemovitostní právo a právo pracovní.

Jazykové znalosti: aktivně angličtina, pasivně francouzština a němčina

E-mail: ruzickova@fmp-advokati.cz

Zpět na seznam právníků

Mgr. Jan Plinta, advokát

V roce 2016 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru Právo a právní věda. V rámci programu ERASMUS+ absolvoval studijní pobyt na Manchester Metropolitan University – Faculty of Business and Law v Manchesteru. V roce 2016 nastoupil do FMP advokátní kancelář v.o.s. jako advokátní koncipient, v roce 2019 úspěšně složil advokátní zkoušku a v současnosti působí ve FMP advokátní kancelář v.o.s. jako advokát.

Jan se ve své praxi věnuje především oblasti občanskoprávních a obchodněprávních závazkových vztahů a civilního procesního práva. Dále se zabývá problematikou rodinného práva, pracovního práva a práva duševního vlastnictví.

Jazykové znalosti: angličtina

E-mail: plinta@fmp-advokati.cz

Zpět na seznam právníků

Mgr. Veronika Macků